Forskning och pengar – om forskningsfinansiering

Min bok om forskningsfinansiering utkommer snart på Lava Förlag!

Det har varit oerhört intressant att fördjupa sig i frågor kring forskningsfinansiering, såväl från forskarens perspektiv som utifrån forskningsfinansiärens uppdrag. Jag har också omvärderat flera av mina egna uppfattningar kring granskningsprocessens olika delar. Det finns tveklöst en stor potential att utveckla – förbättra och förenkla – hur forskningsmedel fördelas.
För den sökande vill jag särskilt lyfta två budskap:
(1) Alla kan göra en bra ansökan – det gäller bara att lära sig ”hantverket” och ta ansökningsprocessen på allvar!
(2) Som sökande måste man förstå att ansökningsprocessen i mycket är en dialog (om än ganska enkelriktad) mellan vanliga människor – mellan den sökande och de sakkunniga som granskar ansökan.
Det här och mycket annat beskrivs och diskuteras i boken.

De elva kapitlen (182 sidor) inkluderar bl.a.
Kapitel 2: Det svenska forskningssystemet
Ger en övergripande bild av forskningens ekosystem och dess aktörer, inklusive både statliga och privata finansiärer.
Kapitel 7: Alternativ till traditionell peer review 
Diskuterar alternativa sätt att fördela medel till de sökande. Exempelvis kan olika former av lotteri användas liksom en process kallad sandpit funding.
Kapitel 8: Bibliometri som underlag för bedömning – bruk eller missbruk 
Bibliometri ger oerhört värdefulla underlag men måste användas på rätt sätt. Inte ens Eugene Garfield som tog fram Journal Impact Factors ansåg att de skulle användas vid sakkunnigbedömning av individer. Men det är det likväl många som gör.
Kapitel 10: Ansökningsprocessens dos and don’ts och andra råd  
Ett flertal tips att ha med sig när en ansökan skrivs. Det handlar om information som bör finnas med och det finns sådant som ska undvikas.